Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

75 jaar BNMO

In augustus 1945 werd in de Haagse Dierentuin de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoff ers (BNMO) opgericht. Dit betekent dat we volgend jaar het 75-jarig bestaan van onze Bond vieren. Een goed moment om te bezien wat de BNMO voor zijn leden heeft betekend. En een moment om te kijken naar de toekomst: wat willen we nog realiseren voor de oorlogs- en dienstslachtoff ers?

De geschiedenis van de BNMO kent teveel hoogtepunten om ze allemaal te noemen. Ik beperk me tot enkele zaken. In het begin van haar bestaan richtte de BNMO zich vooral op het verbeteren van de leefomstandigheden van de oorlogs- en dienstslachtoffers en hun nabestaanden. De aanpassing in 1956 van de militaire invaliditeitspensioenen en de daaraan gekoppelde militaire weduwepensioenen kwam met name door de inspanningen van de BNMO tot stand. Met de realisatie van het Woonoord in Doorn kwam er in 1958 aangepaste huisvesting voor ernstige oorlogsslachtoffers. In 1960 richtte de BNMO samen met onder meer het Militair Revalidatie Centrum de Nederlandse Invaliden Sportbond op. En ook in de daarop volgende decennia bleef de BNMO zich met succes inzetten voor de belangen van de oorlogs- en dienstslachtoffers. Duizenden leden hebben de programma’s in Doorn gevolgd, of hebben met hun afdeling mooie uitstapjes gemaakt. Zij ervaren de BNMO als een rustpunt in het woelige leven.

Dit alles betekent echter niet dat het werk van de BNMO erop zit. Er zijn nog volop zaken die in het belang van onze leden verbeterd  kunnen worden. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor onze leden van de politie, brandweer en ambulancedienst. Maar de BNMO blijft zich ook inzetten voor waardering en erkenning van de oorlogs- en dienstslachtoffers. Met de minister van Defensie is een gesprek voorzien over de binnen de groep dienstslachtoffers levende behoeften. De ontwikkelingen met betrekking tot het vaststellen van het PTSS-protocol zullen we nauwgezet volgen en indien noodzakelijk van commentaar voorzien. De discussie over een mogelijke indexering van het militair invaliditeitspensioen is voor veel van onze leden van belang. In samenwerking met militaire belangenorganisaties zal het standpunt van de BNMO in het Georganiseerd Overleg worden ingebracht. De BNMO is bijna 75 jaar, maar springlevend. De bond kent een boeiend verleden en kijkt uit naar een even zo boeiende toekomst. Ik wens u allen een mooie verjaardag.

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving