Defensie

Defensie

Het beroep van militair is een hoog-risico beroep. In veel situaties waarin de militair zich uit hoofde van zijn beroep moet begeven, is sprake van meer of minder ernstige bedreigingen voor de fysieke en geestelijke gezondheid. Deze situaties doen zich bij uitstek voor bij uitzendingen ter handhaving van de wereldvrede of ter bevordering van de internationale rechtsorde. Echter ook als de militair in Nederland wordt ingezet om de openbare orde te handhaven of wanneer
hij beroepsmatig bezig is bijvoorbeeld met het oefenen of onderhouden van militaire vaardigheden, kan sprake zijn van allerlei risico’s en gevaren. Helaas leiden deze risico’s soms daadwerkelijk tot fysieke en/of mentale schade. 

De werkgever is verantwoordelijk dat in voorkomend geval zorg wordt verleend en eventuele schade compenseert. De meer dan 70 jaar ervaring van de BNMO leert dat ook als zorg is verleend en compensatie is verstrekt er bij deze mensen behoefte bestaat aan maatschappelijke ondersteuning in de vorm van o.a. begeleid lotgenotencontact. De BNMO kan in behoefte voorzien en betrokkenen ondersteunen met op maat gemaakte programma’s die ook openstaan voor de partner. Daarnaast zorgt de BNMO op basis van haar kernwaarden kameraadschap, zorg voor elkaar en kennis van zaken voor tal van (sportieve) activiteiten op zowel landelijk als regionaal niveau waaraan de leden van de BNMO kunnen deelnemen. 

Unieke vaartocht

De speciale vaartocht die de BNMO in het kader van 75 jaar BNMO – 75 jaar Vrijheid exclusief voor haar leden organiseert is i.v.m. het Coronavirus verplaatst naar 27 september 2020. Vanwege de onzekerheid over de situatie na 1 juni en het beschermen van de gezondheid van onze leden is hiertoe in overleg met de Stichting “Nu of Nooit” en de rederij besloten.