Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Algemeen
De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (Kamer van Koophandel: 40477894), hierna te noemen BNMO, verleent u hierbij toegang tot www.bnmo.nl. De BNMO behoudt zich het recht voor op elkmoment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De BNMO spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de BNMO.

Specifiek voor de inhoud op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de BNMO. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de BNMO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie liggen bij de BNMO.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de BNMO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke informatie anders is aangegeven.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.