Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Een dynamisch jaar

Beste lezers, het jaar 2019 is inmiddels al weer meer dan een maand oud. Hoe staat het met de goede voornemens? De verwachting is dat het voor de BNMO een dynamisch jaar zal worden met veel activiteiten. Inmiddels zijn in januari al een aantal belangrijke zaken gepasseerd. Het vfonds heeft ingestemd met de door de BNMO gevraagde subsidie voor 2019. Dit betekent dat zowel het Hoofdbestuur als de Afdelingen alle voorgenomen activiteiten kunnen uitvoeren. Verder hebben het vfonds en de BNMO een Intentieverklaring getekend over wederzijdse steun en samenwerking voor de komende drie jaar. De BNMO is het vfonds zeer erkentelijk voor de steun die het ontvangt.

Met stichting de Basis is een Dienstverleningsovereenkomst gesloten. De overeenkomst geeft aan welke diensten de BNMO de komende drie jaar van de Basis afneemt. Tevens is met de Basis  overeenstemming bereikt over de organisatie en financiering in 2019 van de begeleidingsprogramma’s en de verenigingsondersteuning. Ook voor de rest van het jaar staan meerdere (nieuwe) initiatieven gepland. Ik noem er enkele. Meer en intensievere acties om de naamsbekendheid van de BNMO te vergroten en het actief benaderen van leden die niet of nauwelijks (kunnen) deelnemen aan bijeenkomsten of activiteiten.

In het kader van de verbreding, naast de politie, ook de aandacht richten op andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld de brandweer. Ook het uitbreiden van de deelname aan herdenkingen en manifestaties en het vergroten van het aantal deelnemers. We richten ons hierbij met name op deelname aan de herdenkingen van ‘75 jaar bevrijding van Zuid-Nederland’. Tot slot, het ontwikkelen van nieuwe begeleidingsprogramma’s die zijn afgestemd op de behoefte van nieuwe doelgroepen en jongere leden en het stimuleren van deelname aan de programma’s door nieuwe mensen. Met betrekking tot deelname aan de begeleidingsprogramma’s zijn er enkele ontwikkelingen. Op basis van de geleidelijke afname van ons aantal leden vermindert ook het totaal aantal begeleidingsdagen. Tegelijkertijd neemt de belangstelling toe. We moeten dan prioriteiten stellen. Dat betekent dat als zich meer leden voor een programma opgeven dan er beschikbare plaatsen zijn, degenen die niet eerder het programma hebben gevolgd als eerste zullen worden geplaatst. Daarnaast gaan we in overleg met de Basis bezien of het nodig is maatregelen te treff en om de mate van vrijblijvendheid van deelname aan (delen van) een programma aan te pakken. Beste lezers, zomaar wat voornemens voor 2019. Een naar verwachting dynamisch jaar.

Bert Dedden,
Algemeen Voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving