Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Goed dat je lid wilt worden van de BNMO

Welkom bij de BNMO. Om goed contact te kunnen onderhouden en we graag willen weten hoe we onze leden het beste kunnen helpen willen we graag wat informatie van je. Met het onderstaande formulier proberen we je het zo makkelijk mogelijk te maken. Om het overzichtelijk te houden gaan we in een aantal stappen door het formulier en leggen je daarbij zo goed mogelijk uit waarom we die gegevens nodig hebben. We hechten aan de privacy van onze leden en dat betekent dat we ons strikt houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees ook onze privacyverklaring.
Toelichting Om je te kunnen bereiken hebben we je contactgegevens nodig en daarom vragen we hier om je adresgegevens, telefoonnummer(s) en je e-mailadres.
Toelichting
Omdat aan de programma's van de BNMO soms ook de partner en of kinderen mogen deelnemen, willen we ook graag de gegevens van je partner en eventuele kinderen weten. Heb je die niet dan kun je deze vraag natuurlijk gewoon overslaan.
Toelichting Nu willen we graag weten wat je achtergrond is. Bij welke (semi)overheidsdienst werk je of heb je gewerkt. Bijvoorbeeld: Defensie, Politie, Brandweer of ambulance. We maken namelijk programma's voor specifieke doelgroepen en kunnen met die informatie de programma's goed laten aansluiten bij de achtergrond van onze leden. Het kan natuurlijk ook zijn dat je je wilt aanmelden als weduwe/weduwnaar of 2e generatie lid, kies dan voor: "Geen".
Toelichting
Als (voormalig) werknemer in overheidsdienst kun je uitgezonden zijn geweest op missies in het buitenland. Dit beperkt zich niet alleen tot militairen. Ook bijvoorbeeld politiemensen en diplomaten kunnen en zijn ook regelmatig uitgezonden. De BNMO heeft missiegerichte programma’s ontwikkeld. Om die reden willen we graag van je weten of en zo ja aan welke missies je hebt deelgenomen, zodat we je informeren over missiegerichte programma's. Ben je geen veteraan maar dienstslachtoffer dan kun je deze vraag natuurlijk gewoon overslaan.
Toelichting
Niet iedereen kan lid worden van de BNMO. Je moet tijdens de uitoefening van je publieke taak in overheidsdienst fysiek of mentaal beschadigd zijn geraakt. Je aandoening kan al erkend zijn of je bent nog in procedure maar je wordt al wel behandeld. In die situaties kun je het lidmaatschap aanvragen. Hierover stellen we een aantal vragen om vast te stellen of je in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de BNMO. Een uitzondering hierop zijn weduwen/weduwnaren. Die kunnen lid worden als hun partner die lid was is overleden. Zij zetten eigenlijk het lidmaatschap van de overleden partner voort. Ook voor zogenoemde 2e generatieleden geldt de eerder genoemde eis niet.


Het volgende is op mij van toepassing

Voeg indien van toepassing een foto of scan van de toekenningsbeslissing toe:

De controle of kandidaat politie-leden voldoen aan de lidmaatschapseisen van de BNMO vindt plaats door de afdeling Politie van de BNMO. Kandidaat politie-leden hoeven geen bijlage(n) in te zenden. De afdeling Politie neemt contact met hen op!

Toegekende pas
Als veteraan en/of dienstslachtoffer krijg je een pas uitgereikt. Geef hier aan of je in het bezit bent van een pas en welke. Graag een kopie bijvoegen,
Toelichting
Graag willen we van je weten wat de redenen zijn dat je lid wil worden van de BNMO. We vragen je dit omdat we graag willen weten wat de behoeften zijn van onze leden. Uit ervaring weten we dat dit verschilt per generatie en we willen met onze dienstverlening graag alle leden uit de verschillende generaties goed bedienen. Daarnaast geeft het inzicht waar de BNMO de accenten moet leggen bij het ontwikkelen van de programma's (Meerdere keuzes zijn mogelijk).
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen
Hoe bent u bekend geraakt met de BNMO?
Toelichting doorlopende machtiging SEPA
Je komt nu bij het gedeelte over de contributie-inning. Incasso is de meest voordelige optie voor je. Als je daar toestemming voor geeft krijg je korting op de contributie. Vanzelfsprekend hebben we ook je bankrekeningnummer nodig om de contributie van je te kunnen innen.

Bij keuze voor "Ja" geef je toestemming aan de BNMO te Doorn om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de BNMO te Doorn.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Politieleden die lid zijn van de Nederlandse Politiebond (NPB) kunnen gebruik maken van de bijzondere regeling die de BNMO en de NPB hebben getroffen. Die regeling behelst dat de NPB de eerste twee jaar de BNMO contributie voor haar rekening neemt. Als je gebruik wilt maken van deze regeling vul dan je NPB-lidnummer in.
Om niet te vergeten
De BNMO ledenadministratie is ingericht conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Verstrekking van gegevens aan derden zal niet of alleen met je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming plaatsvinden. Kijk voor de privacyverklaring en het privacyreglement op de startpagina van de website van de BNMO

Als u zich door middel van dit formulier heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van de BNMO ontvangt u hierover een e-mail waarmee je je aanmelding kan bevestigen. Zonder bevestiging hiervan ontvangt u geen nieuwsbrieven van de BNMO.

Toelatingscriteria

Tot de vereniging kunnen als lid worden toegelaten:

I.  (voormalig) geüniformeerde werknemers in publieke dienst met een al dan niet erkende
dienstverbandaandoening;

II. personen met een al dan niet erkende dienstverbandaandoening als gevolg van fysieke of psychische schade opgelopen bij het vervullen van de dienstplicht;

III. partners van de onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen, die het lidmaatschap willen voortzetten na overlijden van onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen;

IV. meerderjarige kinderen van de onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen, die aantoonbaar gezondheidsproblemen ervaren als gevolg van de fysieke of psychische schade van onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen;

Van een aandoening als hiervoor onder I. en II. bedoeld blijkt dat, ingeval de betrokkene te kennen geeft voor deze aandoening een zorgbehoefte te hebben, deze betrokkene in aanmerking komt voor zorgverlening door een zorgverlenende instantie.

 
Contributie

De contributie van de BNMO bedraagt 42 euro per jaar. Als u in de loop van het jaar lid wordt betaalt u een gereduceerd bedrag. Wordt u in de maand december lid dan bent u voor dat jaar geen contributie meer verschuldigd.

Korting bij automatische incasso.
Indien u een machtiging  voor automatische incasso afgeeft dan krijgt u 2 euro korting en wordt de contributie 40 euro per jaar.