Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Hoofdbestuur bereidt overdracht voor

Zoals u ongetwijfeld weet heeft het volledige Hoofdbestuur tijdens de Bondsvergadering op 12 juni jl. besloten haar functies neer te leggen. Over de reden hiervoor komen we in dit artikel niet terug omdat u in deze en vorige Kareolers daar genoeg over heeft kunt lezen.  Belangrijker is hoe de BNMO nu verder moet. De eerste vraag die zich daarbij aandient is of het Hoofdbestuur het recht heeft om alle functies neer te leggen. Het belang van de leden en de continuïteit van de dienstverlening aan de leden is immers een hoog goed. Desondanks is het antwoord daarop ja. Het is namelijk een fundamenteel beginsel van verenigingsrecht dat niemand gedwongen kan worden lid van een vereniging te blijven of een functie in een bestuur daarvan uit te blijven oefenen.

Zorgvuldige overdracht
Echter in het Burgerlijk Wetboek is aangegeven dat bestuursleden wel verplicht zijn tot een behoorlijke vervulling van hun taak. Dit betekent dat wel van het bestuur mag worden verwacht dat het bestuur zich inspant en maatregelen neemt om te voorkomen dat een statutair bestuur op enig moment ontbreekt. Simpel gezegd betekent dit in de huidige situatie dat het Hoofdbestuur de  verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een zorgvuldige overdracht van alle functies en taken aan het nieuwe bestuur.

Tijdelijk bestuur
Los van alle wettelijke bepalingen is het voor het Hoofdbestuur vanzelfsprekend dat zij zich inspant om de overdracht zo goed en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit betekent eigenlijk dat de leden van de BNMO daarvan geen enkele hinder mogen ondervinden. Om dit te realiseren heeft het Hoofdbestuur de Bondsraad verzocht zo spoedig mogelijk een commissie samen te stellen die  een tijdelijk bestuur vormt en de samenstelling daarvan zo spoedig mogelijk aan het Hoofdbestuur bekend stelt. Daarna kan dan de overdracht aan het tijdelijke bestuur plaatsvinden.

Functieomschrijving
De BNMO is een goed georganiseerde vereniging en dit betekent onder meer dat van alle functies in het Hoofdbestuur een functieomschrijving aanwezig is. Daarmee wordt voor het nieuwe bestuur voor een belangrijk deel duidelijk wat van hen wordt verwacht. Maar naast de bekende functieaspecten van bijvoorbeeld de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er nog tal van taken die door het bestuur moeten worden uitgevoerd.

Vfonds
De BNMO is een vrijwilligersorganisatie met maar een kleine staf en dat betekent dat ook van de leden van het Hoofdbestuur wordt verwacht dat zij de handen uit de mouwen steken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de ontwikkeling van nieuwe begeleidingsprogramma’s, het organiseren van evenementen en sportieve activiteiten. Maar ook het onderhouden van de digitale  infrastructuur van de BNMO en het onderhouden van de externe relaties. Van die relaties is het onderhouden van een goede relatie met het vfonds -met ster- de belangrijkste. Zonder de steun van het vfonds is het werk van de BNMO namelijk onmogelijk. Kortom, er is genoeg te doen.

Nieuwe verenigingsjaar
Tot de overdracht is voltooid, blijft het huidige Hoofdbestuur haar taken gewoon uitvoeren. Dit betekent onder meer dat al is begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe verenigingsjaar. Zo heeft inmiddels een gesprek met het vfonds plaatsgevonden in het kader van de subsidieaanvraag voor 2022. Daarnaast is de voorbereiding van het programma-aanbod 2022 en de ontwikkeling van de activiteitengids al in een vergevorderd stadium. Door de voorbereidingen voor het nieuwe verenigingsjaar nu al ter hand te nemen hoopt het Hoofdbestuur dat het nieuwe bestuur niet direct  wordt overvallen met onbekende taken, maar de tijd krijgt om in de nieuwe rollen te groeien.

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving