Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Organisatie

De BNMO is een onafhankelijke vereniging. De leden bepalen dus de koers van de vereniging. Maar, mogelijk nog belangrijker: de leden zijn de vereniging. Elke ambitie die de BNMO zich stelt, kan zij alleen waarmaken door en met de leden. De BNMO staat voor met en voor elkaar en samen sterk

De organisatie van de BNMO bestaat uit het Hoofdbestuur, de Bondsraad, het Voorzittersoverleg, de Afdelingen en de Commissies. De organisatie wordt in het werk ondersteund door het Team Verenigingsondersteuning.

Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur van de BNMO bestaat uit ten hoogste negen leden. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de Algemeen Voorzitter, de Vicevoorzitter, de Algemeen Secretaris en de Algemeen Penningmeester. Het Dagelijks Bestuur maakt deel uit van het Hoofdbestuur en is belast met de dagelijkse leiding van de BNMO. Het Hoofdbestuur is divers samengesteld en bevat naast leden die behoren tot de doelgroep van de BNMO ook leden die niet tot de doelgroep behoren maar zijn benoemd op basis van hun bestuurlijke ervaring. De leden van het Hoofdbestuur worden benoemd door de Bondsraad van de BNMO. Alle bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor de BNMO op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.

Bondsraad

De Bondsraad van de BNMO vervult de wettelijke functie van de Algemene Vergadering van de vereniging. De Bondsraad komt in ieder geval twee maal per jaar bij elkaar. In de voorjaarsvergadering komen het algemene- en financiële jaarverslag aan de orde, worden bestuursverkiezingen gehouden en worden voorstellen behandeld. In de najaarsvergadering komen o.a. het meerjarenbeleidsplan het jaarplan en de begroting van het komend jaar aan de orde.

Afdelingen

De BNMO is opgedeeld in diverse afdelingen, zodat niemand ver hoeft te reizen om in contact te komen met lotgenoten. Iedere afdeling heeft zijn eigen afdelingsbestuur. Dit bestuur wordt tijdens een jaarlijkse vergadering door leden zelf gekozen. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor alle hand- en spandiensten binnen de afdeling en organiseert haar eigen activiteiten, zoals ontmoetingsbijeenkomsten, dagtrips, etentjes en vergaderingen.

De besturen en commissieleden in de BNMO zijn vrijwilligers. Zij verrichten hun taken op grond van hun betrokkenheid bij de doelstellingen van de BNMO en dankzij het mandaat dat zij van de leden krijgen. Sommigen doen dat voor vier jaar in een bestuur, anderen voor een kortere periode in een project. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze vereniging!

Organigram